Algemene Voorwaarden

AQUALYTE AT HOME BVBA, handelend onder de naam AQUALYTE AT HOME

1. Algemeen

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Onder de ‘wederpartij’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

2. Offertes

Alle offertes van AQUALYTE AT HOME BVBA zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door wederpartij bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AQUALYTE AT HOME BVBA het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij door AQUALYTE AT HOME BVBA schriftelijk zijn bevestigd. Prijsoffertes worden gedaan exclusief B.T.W. of andere belastingen. Verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen lonen, belastingen, rechten, lasten, etc. De wederpartij heeft het recht om in geval van prijswijzigingen, kortingen en overige verkoopvoorwaarden -behalve indien deze te zijnen voordele strekken- reeds gegeven orders voor zover nog niet afgeleverd, te annuleren binnen acht(8) dagen na bekendmaking van deze veranderingen. Indien door overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd zal AQUALYTE AT HOME BVBA het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de Wederpartij. Instructie en begeleiding van gebruikers van de apparatuur is niet opgenomen in de kostprijs.

3. Opdracht

Een overeenkomst wordt geacht pas tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door AQUALYTE AT HOME BVBA schriftelijk is bevestigd, of zodra met de levering een aanvang is gemaakt. Toezeggingen door personeel van AQUALYTE AT HOME BVBA zijn slechts bindend, indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Een eenmaal bindende order kan niet worden geannuleerd. In geval van annulering, zal het totale bedrag van de overeenkomst verschuldigd zijn door de wederpartij.

4. Levering en risico

Leveringstijden worden door AQUALYTE AT HOME BVBA zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De overeengekomen levertijd vangt eerst aan, of wordt geacht te zijn aangevangen, na ontvangst door AQUALYTE AT HOME BVBA van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden en eventuele aanbetalingen en/of zekerheden. De opgegeven leveringstijden zijn nimmer bindend, doch gelden alleen bij benadering. Bij niet tijdige levering wordt AQUALYTE AT HOME BVBA derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke gesteld. Wederpartij heeft niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van AQUALYTE AT HOME BVBA. De wederpartij zal de zending bij aankomst inspecteren, en indien vereist ervoor zorg dragen dat de vervoerder schades erkent voor welke die vervoerder aansprakelijk is. Voor het geval dat het geleverde drukwerk niet overeenstemt met de specificaties als beschreven in de offerte, zal de wederpartij enige rechten dienaangaande verliezen, behoudens in het geval hij schriftelijk heeft gereclameerd binnen termijn van acht (8) dagen na aflevering.

5. Deellevering

Indien is overeengekomen dat de levering der gekochte goederen bij gedeelten, al dan niet op afroep, plaatsvindt, hierna te noemen deellevering, wordt iedere levering als één afzonderlijke transactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien. Als gevolg hiervan bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen 14 dagen na factuurdatum van elke afzonderlijke, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Wederpartij is verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden. Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen. Indien wederpartij niet nakomt  enige deellevering tijdig te betalen, heeft AQUALYTE AT HOME BVBA het recht verdere leveranties op te schorten, zulks met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, totdat wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.

AQUALYTE AT HOME BVBA heeft bovendien het recht op grond van toerekenbare tekortkoming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de nog te leveren goederen door AQUALYTE AT HOME BVBA nog niet zijn gefabriceerd dan wel zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding gefixeerd op 30% van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

6. Betalingsvoorwaarden.

Betalingen dienen volledig te geschieden bij aflevering, tenzij betaling op nota schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op een bankrekening van AQUALYTE AT HOME BVBA dient te zijn bijgeschreven. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien de wederpartij meent enig recht van reclamatie te hebben. Voor het geval enige termijnbetaling op de verschuldigde dag niet zal zijn geschied, zullen alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, en heeft AQUALYTE AT HOME BVBA het recht de producten onmiddellijk, zonder enige rechterlijke tussenkomst, weg te halen, of te haarer keuze de geleverde en nog niet betaalde goederen voor rekening en risico van wederpartij op te slaan op een plaats van haar keuze.

In het geval overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij aan AQUALYTE AT HOME BVBA wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur, terwijl, indien AQUALYTE AT HOME BVBA genoodzaakt wordt de vordering uit handen te geven, wederpartij verplicht is alle gerechtelijke kosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is AQUALYTE AT HOME BVBA bevoegd terstond schadevergoeding voor door de vertraging ontstane schade te vorderen. In het geval overschrijding van de betalingstermijn is AQUALYTE AT HOME BVBA bevoegd haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten. Iedere betaling door wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten. De rente en daarna van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

7. Ontbinding

Voor het geval de koopprijs niet volledig zal zijn voldaan, kan AQUALYTE AT HOME BVBA zonder nadere rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.

8. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van het hierna volgende aanvaardt AQUALYTE AT HOME BVBA geen aansprakelijkheid voor geleden schade van welke aard dan ook, ontstaan door gebreken in de geleverde goederen en/of diensten of andere daarmee verband houdende zaken of handelingen, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van AQUALYTE AT HOME BVBA. De wederpartij vrijwaart AQUALYTE AT HOME BVBA en haar medewerkers voor aanspraken van derden. In geen geval strekt de aansprakelijkheid zich echter uit tot indirecte en gevolgschade. De totale aansprakelijkheid van AQUALYTE AT HOME BVBA uit hoofde van een door haar gesloten overeenkomst is in geen geval groter dan het orderbedrag voor de door AQUALYTE AT HOME BVBA opgedragen werkzaamheden en leveringen. Adviezen door AQUALYTE AT HOME BVBA gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch wederpartij kan jegens AQUALYTE AT HOME BVBA in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding. In geval van fabricage van goederen naar tekening, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, van wederpartij ontvangen of van derden in opdracht  van wederpartij, neemt wederpartij de volle garantie op zich en vrijwaart zij AQUALYTE AT HOME BVBA te dienaangaande, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruik- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bedoelde goederen bezwaar maakt, is AQUALYTE AT HOME BVBA zonder meer bevoegd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoedingen van gemaakte kosten van wederpartij te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat wederpartij harerzijds jegens AQUALYTE AT HOME BVBA recht heeft op schadevergoeding. AQUALYTE AT HOME BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van wederpartij en/of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van AQUALYTE AT HOME BVBA.

9. Ontoerekenbare tekortkoming

Storingen in de leverende fabriek of in ons bedrijf, in- en uit voerverboden, stakingen, maatregelen van overheidswege en beslaglegging ontslaan ons van de verplichting tot levering en sluiten iedere aanspraak op schadevergoeding uit. Voor de toepassing van de Algemene voorwaarden wordt onder ontoerekenbare tekortkoming verstaan: elke van de wil van AQUALYTE AT HOME BVBA onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien die nakoming van de overeenkomst door AQUALYTE AT HOME BVBA blijvend of tijdelijk verhindert. In ieder geval wordt onder ontoerekenbare tekortkoming begrepen:

 • niet, niet deugdelijke of niet tijdige levering door toeleveranciers aan AQUALYTE AT HOME BVBA;
 • ziekte van personeel van AQUALYTE AT HOME BVBA;
 • gebreken in hulp- en transportmiddelen;
 • brand;
 • werkstaking;
 • verkeersbelemmeringen;
 • overheidsmaatregelen;
 • oorlog of andere onlusten;
 • weersinvloeden;

AQUALYTE AT HOME BVBA is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, of haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder dat wederpartij recht heeft op schadevergoeding jegens AQUALYTE AT HOME BVBA. In geval van ontoerekenbare tekortkoming aan de zijde van wederpartij, heeft AQUALYTE AT HOME BVBA te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door wederpartij blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat wederpartij recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

10. Garantie

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert AQUALYTE AT HOME BVBA de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde goederen, voor zover deze aan AQUALYTE AT HOME BVBA door haar toeleveranciers wordt gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk iets anders is overeengekomen. De garantie-verplichtingen van AQUALYTE AT HOME BVBA blijven beperkt tot het naar keuze van AQUALYTE AT HOME BVBA overgaan tot aanvulling, vervanging, reparatie, of indien de wederpartij de goederen wenst terug te leveren, tot creditering van de netto aankoopprijs van de gebrekkige goederen, voor zover wordt vastgesteld dat die tekortkomingen vertonen,  zonder dat AQUALYTE AT HOME BVBA gehouden zal zijn enige nadere schadeloosstelling, van welke aard dan ook, te doen. De wederpartij dient de betreffende goederen voor inspectie door AQUALYTE AT HOME BVBA ter beschikking te houden. AQUALYTE AT HOME BVBA aanvaardt geen andere of verdere aansprakelijkheid terzake van door haar geleverde goederen en diensten dan in dit artikel voorzien.

Met name zal AQUALYTE AT HOME BVBA niet gehouden zijn enige schade, met inbegrip van schaden aan derden, te vergoeden, welke kan worden toegerekend aan een foutieve verwerking van de opdracht. De garantieplicht van AQUALYTE AT HOME BVBA beperkt zich tot het daartoe vereiste -kostenloze- dienstbetoon binnen het bedrijf van AQUALYTE AT HOME BVBA. Voor garantie in aanmerking komende goederen dienen dus franco te worden aangeleverd. Indien de wederpartij wenst dat garantiewerkzaamheden elders worden uitgevoerd, kan AQUALYTE AT HOME BVBA aanspraak maken op vergoeding van gemaakte extra kosten, zoals reis- en verblijfskosten. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • in overleg met wederpartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 • materialen of zaken die wederpartij aan AQUALYTE AT HOME BVBA ter bewerking zijn verstrekt;

Indien AQUALYTE AT HOME BVBA ter voldoening van zijn garantieverplichtingen goederen vervangt, worden de vervangen goederen eigendom van AQUALYTE AT HOME BVBA. Het beweerdelijk niet nakomen door AQUALYTE AT HOME BVBA van zijn garantie-verplichtingen ontslaat wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met AQUALYTE AT HOME BVBA gesloten overeenkomst.